Terms of service

okt.2020

1 Contactgegevens van de verkoper

De webshop, www.larin.be (hierna: De Webshop), is eigendom van L’ARIN BV, met maatschappelijke zetel te Rivierstraat 38, Laarne 9270 Belgiё Antwerpen en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0753.527.442 (hierna: Verkoper of L’Arin). Bankrekeningnummer: BE88 7360 6128 2341.

Telefoonnummer: 0488.249.545
Email adres: you@larin.be

 

2 Definities

• ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door L’Arin op de markt gebrachte Producten verwerft of gebruikt.
• ‘Koper’: Eender welke partij die optreedt als koper van Producten van de Verkoper, zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon.
• ‘Partij’: Koper of Verkoper.
• ‘Partijen’: Koper en Verkoper.
• ‘Producten’: Alle goederen aangeboden door Verkoper op de Webshop.
• ‘Verkoper’: L’Arin.

 

3 Algemeen

3.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door Verkoper van Producten aan een Koper via de Webshop. Zij vervangen alle eventuele vroegere algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper. De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij tevens uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Koper, indien het een Consument is, minstens 18 jaar zijn of ouder. Als de Verkoper merkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
3.3 Door een bestelling te plaatsen op de Webshop ontstaat er een verkoop op afstand tussen Partijen. Deze Algemene Voorwaarden worden samen met de bestelbevestiging via email nogmaals aan de Koper overgemaakt in een formaat dat men kan opslaan of afdrukken.
3.4 Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper via de Webshop, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
3.5 Er kan slechts worden afgeweken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden mits specifieke en schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.
3.6 De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen in dat geval zich inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalente en geldige bepaling.

 

4 Prijzen

4.1 Alle prijzen op de Webshop worden weergegeven in EUR, zijn exclusief verzendkosten en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeldt.
4.2 Kortingen of promoties zijn geldig voor de duurtijd zoals aangegeven op de Webshop.
4.3 De Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

 

5 Bestelling en bevestiging

5.1 Om online een Product aan te kopen op de Webshop dient u het Product toe te voegen aan uw winkelmandje, waarna u uw contact- en facturatiegegevens dient achter te laten of u kan inloggen via uw persoonlijke account waarbij uw contact – en facturatiegegevens reeds vooraf zijn ingegeven.
5.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Koper minstens 18 jaar of ouder zijn. de Verkoper gaat ervan uit dat de contactgegevens door de Koper correct zijn. De Verkoper is uiteraard niet aansprakelijk in het geval van fraude of bedrog.
5.3 Indien de bestelprocedure succesvol werd doorlopen, zal de bestelling bevestigd worden aan de Koper. De Koper ontvangt daarbij twee emails: een orderbevestiging en een bevestiging van zodra de bestelling verzonden is (verzendbevestiging).

 

6 Beschikbaarheid

6.1 In het geval een Product van een bestelling niet meer beschikbaar is, behoudt Verkoper zich het recht voor om de bestelling eenzijdig te annuleren. In geval van annulatie zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt.
6.2 In geval van onbeschikbaarheid zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen. De Koper heeft daarbij de keuze om een ander Product te bestellen dan wel om het geld teruggestort te krijgen op dezelfde wijze zoals de bestelling oorspronkelijk werd betaald.
6.3 In geval van onbeschikbaarheid is de Verkoper in geen enkel geval gehouden om hiervoor een schadevergoeding te betalen aan de Koper.

 

7 Betalingsmethode

7.1 De Producten blijven de eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Koper.
7.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om iedere bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil loop of waarmee in het verleden reeds een geschil ontstaan is.
7.3 De bankrekening van de Koper wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Koper haar akkoord gegeven heeft aan de Verkoper.
7.4 In geval de bank van de Koper de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
7.5 De Koper verzekert dat ze gewettigd is om online betalingen met een van de vermelde betalingsmethodes (Bancontact, PayPal en SOFORT Banking) uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.

 

8 Levertermijn en transportkosten

8.1 De levering zal gebeuren na goedkeuring van de betaling door Ingenico Payment Services.
8.2 De Producten worden geleverd via Bpost.
8.3 Voor bestellingen in:
o België, Nederland en Luxemburg zijn de verzendkosten gratis vanaf €75 en bedraagt de levertermijn 7 werkdagen. Bedraagt €75 de bestelling minder dan €75, dan betaalt de Koper €5.90 verzendkosten;
o Buiten de Benelux bedragen de verzendkosten steeds €8,95 ongeacht het bedrag van uw aankopen.
8.4 Leveringen worden gedaan op het leveringsadres dat de Koper opgeeft in zijn bestelling. Producten worden ook enkel geleverd in de landen die vermeld staan op de Webshop.
8.5 De Verkoper zal naar best vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren. Deze termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieven titel. In geen enkel geval heeft de koper recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn. De consument heeft wel het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien de Webshop niet binnen de aangegeven levertermijn kan leveren.

 

9 Herroepingsrecht voor Consumenten

9.1 Indien de Koper een Consument is en wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via email door het invullen van het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf ) binnen de 14 dagen na ontvangst van aankoop van de Producten.
9.2 De Producten dienen in dat geval zo snel mogelijk door de Consument maar in ieder geval binnen de 14 dagen volgend op de melding zoals aangegeven onder 5.1 teruggezonden te worden naar de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De Webshop verzoekt de producten terug te zenden in hun originele verpakking en ongebruikt. De consument dient in te staan voor de waardevermindering bij een beschadiging van de goederen.
9.3 De verzendkosten voor terugzending van de Producten van de Koper naar de Verkoper zijn steeds voor rekening van de Koper.
9.4 Bij ontvangst van de teruggezonden zal het verschuldigde bedrag terug overgemaakt worden aan de Consument op dezelfde wijze waarop de betaling gebeurde bij de bestelling. Bij een terugzending van een beschadigd product zal de Verkoper een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling van de aankoopprijs.
9.5 Bij beschadiging van de verpakkingen/of de Producten zal de Consument op de hoogte gebracht worden via email door de ondernemer. In dat geval heeft de Consument geen recht op terugbetaling van de Producten. In dat geval zullen de Producten gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de Koper op de maatschappelijke zetel van de Verkoper of op vraag en voor rekening van de Koper terug overgemaakt worden naar het leveringsadres.

Let op: De consument kan geen gebruik maken voor het herroepingsrecht voor producten die verzegeld zijn en die na het openen van het product niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne. Dit is het geval bij de verzorgingsproducten van de Verkoper.

 

10 Foute levering en/of beschadigde producten

10.1 Terugsturen van foute en/of beschadigde Producten is slechts mogelijk indien de Koper de Verkoper binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van het Product hiervan melding maakt per email teneinde een retourakkoord te verkrijgen.
10.2 In geval van een retourakkoord, zal de Verkoper het Product vervangen, dan wel, in overleg met de Afnemer een alternatief Product leveren of de prijs van het geretourneerde Product terugbetalen. In ieder geval zal de Verkoper nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
10.3 In geval de Koper een Consument is en het Product een consumptiegoed is, zal deze kunnen genieten van een garantie van twee jaar vanaf datum van levering voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen de twee jaar manifesteert.

 

11 Garantie

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

12 Overmacht

Elke bestelling van Producten kan door de Verkoper na eenvoudige schriftelijke melding en zonder schadevergoeding worden verbroken of de uitvoering ervan kan worden uitgesteld indien er zich een situatie van overmacht voordoet, zoals o.a. (doch niet limitatief): arbeidsgeschil, natuurramp, brand, mobilisatie, pandemie, vordering, embargo, verbod op deviezentransfer, opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie en elke andere niet door de Verkoper controleerbare gebeurtenis. Maakt eveneens een situatie van overmacht uit: de (tijdelijke) stopzetting van activiteiten of productie door de fabrikant van (delen van) de Producten, alsook de invloed van wettelijke, reglementaire of andere regelgeving die verhindert dat bepaalde (delen van) de Producten niet langer geproduceerd of aangeboden kunnen worden.

 

13 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen tussen Koper en Verkoper gebeuren per email via het email adres zoals hierboven vermeld.

 

14 Wijziging

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging lopende de uitvoering van de bestelling brengt de Verkoper de gewijzigde tekst ter kennis van de Koper. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Koper geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Koper voor de lopende bestelling.

 

15 Bevoegde rechtbank – rechtskeuze

15.1 De bestelling van Koper m.b.t. de Producten en deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht.
15.2 In geval van onenigheid omtrent een verkoop of de Algemene Verkoopvoorwaarden, zal een dergelijk geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken gelegen te Antwerpen (België).
15.3 Voor Consumenten bestaat er tevens de mogelijkheid om beroep te doen op de alternatieve geschillenbeslechting via de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 1000 Brussel, tel : 02 702 52 00, contact@consumentenombudsdienst.be, www.consumentenombudsdienst.be/nl). Indien u als Consument woonachtig bent in een ander Europees land dan België verwijzen wij u door naar de portal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.

 

15 Klachtenprocedure

Met klachten kan u steeds terecht op het e-mail adres you@larin.be of het telefoonnummer 0488.249.545. We proberen steeds samen een oplossing te zoeken.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.

Geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst: https://consumentenombudsdienst.be/nl

Geschillenregeling bij het Online Dispute Resolution platform van de EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Download deze pagina.

<!-- br {mso-data-placement:same-cell;} -->
×
Welcome Newcomer