Algemene voorwaarden & Cookies - L'arin

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

okt.2020

 

1 Contactgegevens van de verkoper

De webshop, www.larin.be (hierna: De Webshop), is eigendom van L’ARIN BV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 45 bus 501, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0753.527.442 (hierna: Verkoper of L’Arin).

Telefoonnummer: 0488.249.545
Email adres: you@larin.be

 

2 Definities

• ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door L’Arin op de markt gebrachte Producten verwerft of gebruikt.
• ‘Koper’: Eender welke partij die optreedt als koper van Producten van de Verkoper, zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon.
• ‘Partij’: Koper of Verkoper.
• ‘Partijen’: Koper en Verkoper.
• ‘Producten’: Alle goederen aangeboden door Verkoper op de Webshop.
• ‘Verkoper’: L’Arin.

 

3 Algemeen

3.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door Verkoper van Producten aan een Koper via de Webshop. Zij vervangen alle eventuele vroegere algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper. De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij tevens uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Koper, indien het een Consument is, minstens 18 jaar zijn of ouder. Als de Verkoper merkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
3.3 Door een bestelling te plaatsen op de Webshop ontstaat er een verkoop op afstand tussen Partijen. Deze Algemene Voorwaarden worden samen met de bestelbevestiging via email nogmaals aan de Koper overgemaakt in een formaat dat men kan opslaan of afdrukken.
3.4 Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper via de Webshop, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
3.5 Er kan slechts worden afgeweken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden mits specifieke en schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.
3.6 De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen in dat geval zich inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalente en geldige bepaling.

 

4 Prijzen

4.1 Alle prijzen op de Webshop worden weergegeven in EUR, zijn exclusief verzendkosten en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeldt.
4.2 Kortingen of promoties zijn geldig voor de duurtijd zoals aangegeven op de Webshop.
4.3 De Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

 

5 Bestelling en bevestiging

5.1 Om online een Product aan te kopen op de Webshop dient u het Product toe te voegen aan uw winkelmandje, waarna u uw contact- en facturatiegegevens dient achter te laten of u kan inloggen via uw persoonlijke account waarbij uw contact – en facturatiegegevens reeds vooraf zijn ingegeven.
5.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Koper minstens 18 jaar of ouder zijn. de Verkoper gaat ervan uit dat de contactgegevens door de Koper correct zijn. De Verkoper is uiteraard niet aansprakelijk in het geval van fraude of bedrog.
5.3 Indien de bestelprocedure succesvol werd doorlopen, zal de bestelling bevestigd worden aan de Koper. De Koper ontvangt daarbij twee emails: een orderbevestiging en een bevestiging van zodra de bestelling verzonden is (verzendbevestiging).

 

6 Beschikbaarheid

6.1 In het geval een Product van een bestelling niet meer beschikbaar is, behoudt Verkoper zich het recht voor om de bestelling eenzijdig te annuleren. In geval van annulatie zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt.
6.2 In geval van onbeschikbaarheid zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen. De Koper heeft daarbij de keuze om een ander Product te bestellen dan wel om het geld teruggestort te krijgen op dezelfde wijze zoals de bestelling oorspronkelijk werd betaald.
6.3 In geval van onbeschikbaarheid is de Verkoper in geen enkel geval gehouden om hiervoor een schadevergoeding te betalen aan de Koper.

 

7 Betalingsmethode

7.1 De Producten blijven de eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Koper.
7.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om iedere bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil loop of waarmee in het verleden reeds een geschil ontstaan is.
7.3 De bankrekening van de Koper wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Koper haar akkoord gegeven heeft aan de Verkoper.
7.4 In geval de bank van de Koper de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
7.5 De Koper verzekert dat ze gewettigd is om online betalingen met een van de vermelde betalingsmethodes (Bancontact, PayPal en SOFORT Banking) uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.

 

8 Levertermijn en transportkosten

8.1 De levering zal gebeuren na goedkeuring van de betaling door Ingenico Payment Services.
8.2 De Producten worden geleverd via Bpost.
8.3 Voor bestellingen in:
o België, Nederland en Luxemburg zijn de verzendkosten gratis vanaf €40 en bedraagt de levertermijn 7 werkdagen. Bedraagt de bestelling minder dan €40, dan betaalt de Koper €5 verzendkosten;
o Buiten de Benelux bedragen de verzendkosten steeds €8,95 ongeacht het bedrag van uw aankopen.
8.4 Leveringen worden gedaan op het leveringsadres dat de Koper opgeeft in zijn bestelling. Producten worden ook enkel geleverd in de landen die vermeld staan op de Webshop.
8.5 De Verkoper zal naar best vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren. Deze termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieven titel. In geen enkel geval heeft de koper recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.

 

9 Herroepingsrecht voor Consumenten

9.1 Indien de Koper een Consument is en wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via email door het invullen van het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf ) binnen de 14 dagen na ontvangst van aankoop van de Producten.
9.2 De Producten dienen in dat geval zo snel mogelijk door de Consument maar in ieder geval binnen de 14 dagen volgend op de melding zoals aangegeven onder 5.1 teruggezonden te worden naar de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De Producten dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking en dienen ongebruikt te zijn.
9.3 De verzendkosten voor terugzending van de Producten van de Koper naar de Verkoper zijn steeds voor rekening van de Koper.
9.4 Bij ontvangst van de teruggezonden, ongebruikte producten zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigde bedrag terug overgemaakt worden aan de Consument op dezelfde wijze waarop de betaling gebeurde bij de bestelling.
9.5 Bij beschadiging van de verpakkingen/of de Producten zal de Consument op de hoogte gebracht worden via email door de ondernemer. In dat geval heeft de Consument geen recht op terugbetaling van de Producten. In dat geval zullen de Producten gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de Koper op de maatschappelijke zetel van de Verkoper of op vraag en voor rekening van de Koper terug overgemaakt worden naar het leveringsadres.

 

10 Foute levering en/of beschadigde producten

10.1 Terugsturen van foute en/of beschadigde Producten is slechts mogelijk indien de Koper de Verkoper binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van het Product hiervan melding maakt per email teneinde een retourakkoord te verkrijgen.
10.2 In geval van een retourakkoord, zal de Verkoper het Product vervangen, dan wel, in overleg met de Afnemer een alternatief Product leveren of de prijs van het geretourneerde Product terugbetalen. In ieder geval zal de Verkoper nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
10.3 In geval de Koper een Consument is en het Product een consumptiegoed is, zal deze kunnen genieten van een garantie van twee jaar vanaf datum van levering voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen de twee jaar manifesteert.

 

11 Overmacht

Elke bestelling van Producten kan door de Verkoper na eenvoudige schriftelijke melding en zonder schadevergoeding worden verbroken of de uitvoering ervan kan worden uitgesteld indien er zich een situatie van overmacht voordoet, zoals o.a. (doch niet limitatief): arbeidsgeschil, natuurramp, brand, mobilisatie, pandemie, vordering, embargo, verbod op deviezentransfer, opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie en elke andere niet door de Verkoper controleerbare gebeurtenis. Maakt eveneens een situatie van overmacht uit: de (tijdelijke) stopzetting van activiteiten of productie door de fabrikant van (delen van) de Producten, alsook de invloed van wettelijke, reglementaire of andere regelgeving die verhindert dat bepaalde (delen van) de Producten niet langer geproduceerd of aangeboden kunnen worden.

 

12 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen tussen Koper en Verkoper gebeuren per email via het email adres zoals hierboven vermeld.

 

13 Wijziging

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging lopende de uitvoering van de bestelling brengt de Verkoper de gewijzigde tekst ter kennis van de Koper. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Koper geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Koper voor de lopende bestelling.

 

14 Bevoegde rechtbank – rechtskeuze

14.1 De bestelling van Koper m.b.t. de Producten en deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht.
14.2 In geval van onenigheid omtrent een verkoop of de Algemene Verkoopvoorwaarden, zal een dergelijk geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken gelegen te Antwerpen (België).
14.3 Voor Consumenten bestaat er tevens de mogelijkheid om beroep te doen op de alternatieve geschillenbeslechting via de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 1000 Brussel, tel : 02 702 52 00, contact@consumentenombudsdienst.be, www.consumentenombudsdienst.be/nl). Indien u als Consument woonachtig bent in een ander Europees land dan België verwijzen wij u door naar de portal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.

 

 

Cookie Policy

 

I. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden geplaatst op uw computer of mobiele telefoonbrowser door de websites die u bezoekt. Cookies worden wijdverspreid gebruikt om websites te laten werken, de gebruikservaring te verbeteren alsook bepaalde informatie aan de eigenaar van een website mee te delen.

 

II. Hoe kan u het gebruik van cookies aanvaarden of weigeren?

Gebruikers hebben steeds de mogelijkheid om de configuratie van hun computer aan te passen om ofwel alle cookies te aanvaarden, ofwel deze uit te schakelen dan wel hen te verwittigen wanneer een cookie wordt gebruikt. Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde gepersonaliseerde services niet kunnen aangeboden worden aan die gebruiker of dat een website niet meer volledig naar behoren werkt, wat met zich mee kan brengen dat een volledig gebruik van alle eigenschappen van onze website niet mogelijk is.

Als u het gebruik van alle of bepaalde cookies wenst uit te schakelen, dient u uw browserinstellingen aan te passen. Nu elke browser verschillend is, raden wij u aan om het ‘Help’-menu van uw browser te raadplegen om na te gaan hoe u uw voorkeuren aangaande cookies kan wijzigen.

 

III. Waarom gebruikt deze website cookies?

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om uw gebruikservaring te verbeteren en onze website beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze website praktischer en interessanter te maken voor u. Dat doen we door de inhoud van de website aan te passen aan uw persoonlijke smaak en behoeften.

We gebruiken cookies ook om uw surfgedrag statistisch in kaart te brengen om een antwoord te krijgen op vragen zoals: hoe is een bezoeker op onze website terechtgekomen? Hoelang heeft een bezoeker actief op de website gesurft? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze website waar nodig verbeteren, en inspelen op de voorkeuren en noden van u en al onze andere gebruikers. Wij identificeren u niet op deze manier, doch verzamelen statistieken op geanonimiseerde wijze.

Wij gebruiken ook cookies van derden, zoals sociale netwerksites, voor marketing doeleinden.

 

IV. Welke cookies gebruiken wij en om welke doeleinden?

Op onze website worden cookies ingedeeld volgens hun gebruik. Algemeen onderscheiden we vier types cookies: technisch noodzakelijke cookies, statistische cookies, cookies aangaande voorkeuren en marketing cookies, waarvan de functionaliteiten hierna verder toegelicht worden.

Binnen deze vier types cookies, onderscheiden we de cookies ook naar hun herkomst in first-party en third-party cookies:

– De first-party cookies: dit zijn cookies die geplaatst en gebruikt worden door ons.

– De third-party cookies: deze cookies worden gemaakt en geplaatst door derden.

 

A. Technisch noodzakelijke cookies

Om de website zonder problemen te laten werken, zijn technisch noodzakelijke cookies nodig. Dankzij deze cookies kunnen wij ook de werking van onze website verbeteren. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden bij het gebruik van de website.


Naam: ARRAffinity

Geplaatst door: JMS

Omschrijving: Deze cookie zorgt ervoor dat de bezoekerspaginaverzoeken in elke browsersessie naar dezelfde server worden gerouteerd.

Vervaltermijn: Sessie

Naam: ASP.NET_SessionId
Geplaatst door: JMS
Omschrijving: Wordt gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie door de server te onderhouden.
Vervaltermijn: Sessie

 

B. Statistische cookies

Deze cookies gebruiken we om het gebruik van de website te meten. Ze geven ons meer info over de prestaties en laadtijden van de website en specifieke webpagina’s. Deze data maakt het mogelijk om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij gebruiken deze data enkel op anonieme basis. Deze cookies kunnen door u geweigerd worden bij het gebruik van de website.


Naam: ai_session en ai_user
Geplaatst door: JMS
Omschrijving: Deze cookie is verbonden aan de Microsoft Application Insights-software, die statistische informatie verzamelt voor apps die zijn gebouwd op het Azure cloudplatform. Zo kan zij het aantal gebruikers tellen dat in de loop van de tijd de website raadpleegt.
Vervaltermijn: Sessie

Naam: _ga
Geplaatst door: Google
Omschrijving: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Vervaltermijn: 2 jaar

Naam: _gat_UA-150717241-1
Geplaatst door: Google
Omschrijving: Deze cookie wordt geassocieerd met Google Universal Analytics en wordt gebruikt om het aantal aanvragen te beperken, waardoor het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer wordt beperkt.
Vervaltermijn: 10 minuten

Naam: Gid_
Geplaatst door: Google
Omschrijving: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Vervaltermijn: 24 uur

 

C. Voorkeuren cookies

Wij gebruiken voorkeuren cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken voor de gebruiker om te navigeren doorheen de verschillende pagina’s. Deze cookies stoppen met werken op het einde van een sessie (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker het browservenster sluit). Deze cookies kunnen door u geweigerd worden bij het gebruik van de website.


Naam: TawkConnectionTime
Geplaatst door: JMS
Omschrijving: Cookie die gebruikt wordt voor de live chatdienst die wordt aangeboden op onze website. Deze cookie onthoudt de eindgebruiker zodat eerdere chatgesprekken kunnen geïdentificeerd worden om de service te verbeteren.
Vervaltermijn: Sessie

Naam: Filter-29ecd148-8f77-4e91-b1ba-6d20a57b4114 en Filter-f165ff02-5bcb-4b69-a0fa-2bd9bdf7abf8
Geplaatst door: JMS
Omschrijving: Deze cookie zorgt voor de filterfunctionaliteit van de website. Het helpt bij het opslaan en van de door de bezoeker op de website ingestelde filters om de voorkeur voertuigen te tonen.
Vervaltermijn: Sessie

Naam: _hjClosedSurveyInvites
Geplaatst door: Hotjar
Omschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging voor een nieuwsbrief niet opnieuw verschijnt als deze al is getoond.
Vervaltermijn: 1 jaar

Naam: _hjDonePolls
Geplaatst door: Hotjar
Omschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging voor een peiling niet opnieuw verschijnt als deze al is ingevuld.
Vervaltermijn: 1 jaar

 

D. Marketing cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken, a.d.h.v. het IP adres. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze cookies kunnen door u geweigerd worden bij het gebruik van de website.

 

Naam: _fbp
Geplaatst door: Facebook
Omschrijving: Deze cookie zal helpen om onze reclame te tonen aan bezoekers van onze website wanneer zij zich op Facebook of een digitaal platform van Facebook Advertising bevinden.
Vervaltermijn: 3 maanden

Naam: fr
Geplaatst door: Facebook
Omschrijving: Deze cookie zal helpen om onze reclame te tonen aan bezoekers van onze website wanneer zij zich op Facebook of een digitaal platform van Facebook Advertising bevinden.
Vervaltermijn: 3 maanden

 

V. Hoe kan u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over hoe wij cookies gebruiken, kunt u met ons contact opnemen aan de hand van onderstaande gegevens:
E-mail: you@larin.be
Adres: 2000 Antwerpen, Waalsekaai 45 bus 501, 2000 Antwerpen